Rijbewijs ingevorderd toch rijden

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, mag u van het ene op het andere moment niet meer rijden. Wie toch gaat rijden, pleegt een misdrijf en is bovendien niet verzekerd. De standaardeis is twee weken cel.

Het is dus behalve strafbaar ook buitengewoon onverstandig om met een ingenomen, geschorst of ongeldig rijbewijs toch te gaan rijden. Het verbod om motorvoertuigen te besturen, geldt niet alleen bij een ingevorderd rijbewijs. Ook als een rijbewijs ongeldig is verklaard of wanneer er sprake is van een door de rechter of officier van justitie opgelegde rijontzegging, is het een misdrijf als u desondanks toch gaat rijden. Neem dit risico dus niet! Bent u toch gaan rijden terwijl dit niet mocht, dan is er alle reden contact met ons op te nemen. Bel: 085 401 76 33.  U riskeert namelijk een gevangenisstraf.

Ik ben gepakt met een ingevorderd rijbewijs. Stom, maar gelukkig kon mijn advocaat van rijbewijsingevorderd.nl de schade beperken tot een taakstraf. M. de P. Utrecht

Gepakt met ingevorderd rijbewijs: 2 weken cel

Volgens de zogenaamde oriëntatiepunten van de rechtbank wordt standaard aan degene die toch gaat rijden, een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van twee weken. Daaruit blijkt al hoe ernstig rechters dit feit opnemen. Mocht u niet rijden en heeft u toch de verleiding niet kunnen weerstaan, neem dan contact op. Wij kunnen u bijstaan en daarmee mogelijk voorkomen dat u een gevangenisstraf krijgt.
 

Wat valt onder artikel 9 Wegenverkeerswet

In dit artikel staat een opsomming van de volgende strafbare gedragingen:

 • Rijden tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid door rechter of OvJ 
 • Rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs;
 • Rijden nadat het rijbewijs van rechtswege ongeldig is geworden op grond van de recidieveregeling ernstige verkeersrdelicten (artikel 123b WVW 1994);
 • Rijden terwijl de overgifte van het rijbewijs door de politie is gevorderd, maar niet ingeleverd;
 • Rijden met een ingevorderd of ingehouden rijbewijs;
 • Rijden met een geschorst rijbewijs. Dit schorsen gebeurt doorgaans door het CBR;
 • Rijden nadat de inlevering van het rijbewijs is gevorderd dan wel het rijbewijs is ingenomen op grond van de Wet Mulder;
 • Rijden zonder alcoholslot terwijl dat wel zou moeten; (Het alcoholslot is inmidels afgeschaft)

 

Tekst Artikel 9 Wegenverkeerswet

 • 1Het is degene die weet of redelijkerwijs moet weten dat hem bij rechterlijke uitspraak of strafbeschikking de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontzegd, verboden gedurende de tijd dat hem die bevoegdheid is ontzegd, op de weg een motorrijtuig te besturen of als bestuurder te doen besturen.

 • 2Het is degene die weet of redelijkerwijs moet weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen dan wel voor een gedeelte van de geldigheidsduur ongeldig is verklaard, indien aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën is afgegeven, verboden op de weg een motorrijtuig van die categorie of categorieën dan wel gedurende dat gedeelte van de geldigheidsduur te besturen of als bestuurder te doen besturen. Hetzelfde verbod geldt voor degene die weet of redelijkerwijs moet weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren en dat hij bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs moet voldoen aan de bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 123b, derde lid, gestelde voorwaarden, tenzij aan hem, nadat hij aan deze voorwaarden heeft voldaan, een ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën is afgegeven.

 • 3Het tweede lid geldt niet ten aanzien van de bestuurder van een motorrijtuig gedurende de tijd dat aan hem ter verkrijging van een rijbewijs voor de categorie of categorieën van motorrijtuigen waarop de ongeldigverklaring betrekking heeft, rijonderricht in de zin van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 wordt gegeven en gedurende de tijd dat door hem een rijproef wordt afgelegd in het kader van een onderzoek, door of vanwege de overheid ingesteld, naar zijn rijvaardigheid of geschiktheid.

 • 4Het is degene van wie ingevolge artikel 130, tweede lid, de overgifte van een op zijn naam gesteld rijbewijs is gevorderd, dan wel wiens rijbewijs is ingevorderd en aan wie dat bewijs niet is teruggegeven, verboden op de weg een motorrijtuig van de categorie of categorieën waarvoor dat bewijs was afgegeven, te besturen of als bestuurder te doen besturen.

 • 5Het is degene die weet of redelijkerwijs moet weten dat de geldigheid van een op zijn naam gesteld rijbewijs ingevolge artikel 131, tweede lid, onderdeel a, voor een of meer categorieën van motorrijtuigen is geschorst, verboden gedurende de tijd dat de schorsing van kracht is, op de weg een motorrijtuig van de categorie of categorieën waarop de schorsing betrekking heeft, te besturen of als bestuurder te doen besturen.

 • 6Het vierde en het vijfde lid gelden niet ten aanzien van de bestuurder van een motorrijtuig gedurende de tijd dat door hem een rijproef wordt afgelegd in het kader van een ingevolge artikel 131, eerste lid, onderdeel c, gevorderd onderzoek. Voorts geldt het vijfde lid niet ten aanzien van de bestuurder van een motorrijtuig gedurende de tijd dat aan hem, ter voorbereiding op een onderzoek naar de rijvaardigheid in het kader van een ingevolge artikel 131, eerste lid, onderdeel c, gevorderd onderzoek, rijonderricht in de zin van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 wordt gegeven.

 • 7Het is degene van wie ingevolge artikel 164 de overgifte van een op zijn naam gesteld rijbewijs, een hem door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland afgegeven rijbewijs of een internationaal rijbewijs is gevorderd, dan wel van wie zodanig bewijs is ingevorderd en aan wie dat bewijs niet is teruggegeven, verboden op de weg een motorrijtuig van de categorie of categorieën waarvoor dat bewijs was afgegeven, te besturen of als bestuurder te doen besturen.

 • 9Het is degene die op grond van artikel 132c, eerste lid, onderdeel d, de feitelijke beschikking heeft gekregen over een rijbewijs waarop de bij ministeriële regeling vastgestelde codering voor deelname aan het alcoholslot is vermeld, verboden een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, niet zijnde een bromfiets, te besturen:

  • a.dat niet is voorzien van een alcoholslot als bedoeld in artikel 132e, eerste lid,

  • b.waarvan het kenteken in het in artikel 129a bedoelde register aan hem is gekoppeld, terwijl het motorrijtuig is voorzien van een niet-werkend alcoholslot als bedoeld in artikel 132e, eerste lid,

  • c.waarin wel een alcoholslot als bedoeld in artikel 132e, eerste lid, is ingebouwd, maar waarvan het kenteken in het in artikel 129a bedoelde register niet aan hem is gekoppeld, of

  • d.terwijl een ander dan de bestuurder heeft geblazen in het alcoholslot als bedoeld in artikel 132e, eerste lid, een en ander tot het tijdstip waarop hij na beëindiging van het alcoholslotprogramma overeenkomstig artikel 132d, eerste of derde lid, overeenkomstig de daarvoor bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde regels een rijbewijs zonder de voor deelname aan het alcoholslotprogramma vastgestelde codering heeft verkregen.

 • 10Voor de toepassing van het tweede, vierde, vijfde, zesde en achtste lid wordt onder rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland.

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Wilt u ook snel weer rijden? Neem dan vandaag nog contact op 085 401 76 33 of gebruik het formulier op de contactpagina.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
06 17 09 17 10