Algemene Voorwaarden Kool Advocatuur en Mediation

Rijbewijsingevorderd.nl is een initiatief van "Kool Advocatuur en Mediation". Op alle opdrachten zijn de hieronder opgenomen algemene voorwaarden van toepassing. (Versie 09- 2020).

1. Inleiding
Kool Advocatuur en Mediation is een handelsnaam van mr. R.A.A. Kool, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 72152559.
De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen (natuurlijke en rechtspersonen) die voor Kool Advocatuur en Mediation werkzaam zijn of zijn geweest.
2. Opdracht
2.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kool Advocatuur en Mediation. Kool Advocatuur en Mediation heeft het recht (onderdelen van) de opdracht door derden te laten uitvoeren ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd
2.2 De aanvaarde opdracht leidt voor Kool Advocatuur en Mediation tot een inspannings-verbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.
2.3 Opdrachtgever is degene die aan Kool Advocatuur en Mediation de opdracht geeft. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, zijn opdrachtgever en cliënt beiden aan deze voorwaarden gebonden en hoofdelijk gehouden tot betaling van al hetgeen aan Kool Advocatuur en Mediation in verband met de verrichte werkzaamheden toekomt.
 2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende - en vervolgopdrachten.
3. Aansprakelijkheid
 3.1 Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Kool Advocatuur en Mediation is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. De polis is afgesloten bij Mutsaerts b.v. te Tilburg en voldoet aan de, door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde, voorwaarden. De dekking bedraagt € 4.000.000 per aanspraak met een maximum van € 8.000.000,- per jaar.
 3.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van
€ 10.000 of, indien het door Kool Advocatuur en Mediation in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van
€ 25.000.
3.3 Vervaltermijn
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen 12 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
3.3 Opdrachten aan derden en waarneming
Kool Advocatuur en Mediation zal bij het inschakelen van derden zo nodig tevoren overleggen met de cliënt - opdrachtgever. Kool Advocatuur en Mediation verplicht zich de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij de selectie van derden en het aan hen verstrekken van opdrachten. Kool Advocatuur en Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Indien en voor zover door Kool Advocatuur en Mediation ingeschakelde derden aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren, is Kool Advocatuur en Mediation gemachtigd deze namens de cliënt enof opdrachtgever te aanvaarden. Voor zoveel nodig wordt dit door Kool Advocatuur en Mediation hierbij bedongen.
 3.4 Vrijwaring
De opdrachtgever cliënt vrijwaart Kool Advocatuur en Mediation tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van Kool Advocatuur en Mediation.
3.5 Waarneming
In het geval van langdurige afwezigheid van mr Kool wordt de praktijk waargenomen door Mr T.J.E. Op de Weegh, advocaat te Alkmaar bij RTS Advocaten 072 -7370153.
4. Declaratie
4.1 Jaarlijkse vaststelling honorarium
Als maatstaf voor de vaststelling van het honorarium geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Kool Advocatuur en Mediation vast te stellen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 4.2 Tijdregistratie
Kool Advocatuur en Mediation hanteert een tijdregistratiesysteem met eenheden van 10 minuten.
 4.3 Voorschotten en verschotten
 Kool Advocatuur en Mediation is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds, van de opdrachtgever cliënt te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. Door Kool Advocatuur en Mediation ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten (kosten, griffiegeld, etc.) zullen in beginsel direct nadat deze bij Kool Advocatuur en Mediation in rekening zijn gebracht, aan de opdrachtgever cliënt worden doorberekend.
 4.4 Betalingstermijn
De werkzaamheden worden in principe eens per maand aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Kool Advocatuur en Mediation is gerechtigd haar werkzaamheden ook tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij gebreke van tijdige betaling is Kool Advocatuur en Mediation bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en is de opdrachtgever vanaf 14 dagen na de datum van de declaratie de wettelijke (handels-)rente verschuldigd, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 100,--.
4.5 Annuleren opdracht
Indien de opdrachtgever een opdracht tussentijds annuleert, is een vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden verschuldigd. Deze vergoeding wordt vastgesteld op basis van de bestede tijd, vermenigvuldigd  met het op dat moment geldende uurtarief, met een minimum van € 250,- exclusief 21% btw.
5. Archivering
Na beëindiging van de zaak zal het dossier worden gearchiveerd. Vijf jaar nadien zal het dossier worden vernietigd.
6. Registratie, geheimhouding en ICT
Er kan van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt). Daartoe gebruiken wij enkel de noodzakelijke gegevens om dit na te gaan. De cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.
7. Klachtenregeling
p deze overeenkomst is onze kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze is te vinden en te downloaden op de website van ons kantoor: www.kool.nu/voorwaarden/klachtenregeling. In onze kantoorklachtenregeling staat ook aan wie de klacht (het geschil) kan worden voorgelegd als de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid van de cliënt heeft geleid.
8.  Bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever cliënt en Kool Advocatuur en Mediation is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
9. Kenbaarheid Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op en te downloaden van de website van Kool Advocatuur en Mediation: www.kool.nuvoorwaarden. Op verzoek wordt gratis een exemplaar toegestuurd. Naast Kool Advocatuur en Mediation kunnen alle personen die bij de opdracht zijn ingeschakeld op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Kool Advocatuur en Mediation heeft steeds het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Rijbewijsingevorderd.nl: toonaangevend en succesvol

Verkeersrechtadvocaat Ronald Kool begon in 2005 zijn speciale website ‘Rijbewijsingevorderd.nl’. Sindsdien heeft 'Rijbewijsingevorderd.nl' heel veel zakelijke rijders weer snel op weg geholpen. Wilt u ook snel weer rijden? Neem dan vandaag nog contact op 085 401 76 33 of gebruik het formulier op de contactpagina.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 76 33
of buiten kantooruren:
06 17 09 17 10